790 640 610
ul. Brzezińska 8a
44-203 Rybnik

Dobry projekt to mniejsze koszty

Zaangażowanie które wkładamy w swoją pracę pozwala realizować dokumentację na podstawie której wykonawca przeprowadzi przedsięwzięcie budowlane sprawnie i bezproblemowo. Świadczymy nadzór autorski na każdym etapie realizacji inwestycji.

O Certigos

Pierwotnie firma CERTIGOS nastawiona była głównie na wykonywanie dokumentacji kosztorysowych obiektów na szkodach górniczych. Aktualnie naszą podstawową działalnością jest wykonywanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy dróg oraz kanalizacji, wraz z usługami geodezyjnymi.

Nasze specjalizacje

Firma CERTIGOS ukierunkowana jest przede wszystkim na współpracę z podmiotami samorządowymi oraz klientami biznesowymi z wyłączeniem sektora osób prywatnych. Zapewniamy fachową konsultację przed skorzystaniem z naszych usług.  Dokumentację techniczną, ekspertyzy czy konsultacje świadczymy również w języku angielskim na potrzeby inwestorów zagranicznych. 

 

 • Kosztorysowanie
  robót
  budowlanych
 • Projekty
  i budownictwo
  drogowe
 • Projekty
  kanalizacji
 • Usługi
  geodezyjne
 • Wykonastwo

Zrealizowane
projekty

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko-Kłobuck
 • Przebudowa ul. Raciborskiej w Gorzycach i Bełsznicy - Powiat Wodzisławski
 • Projekt przebudowy ul. Bogedaina w Pszczynie
 • Obsługa geodezyjna inwestycji - Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku - etap VII
 • "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Modernizacja drogi powiatowej nr 1201O na odcinku od km 17+500 do km 26+560 (skrzyż. DW419 - Wiechowice gr. Państwa)"
 • Budowa drogi dojazdowej bocznej od ul. Wyzwolenia w Wiśle - ZRID
 • Projekt przebudowy – Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce – Bogdanowice (km 0+000 do k 4+400)
 • Dokumentacja przebudowy ul. Ks. Cebuli, Górniczej i Kard. Hlonda w Lublińcu wraz z budową oświetlenia – ZRID

Pracujemy nad

 • Budowa ul. Fabrycznej w Żorach
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 - Sokołów Małopolski - Rzeszów
 • Budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Zbrosławice
 • Place technologiczne i drogi dojazdowe na potrzeby elektrowni wiatrowych - różne lokalizacja
 • Budowy oraz rozbudowy dróg na terenie Gminy Mikołów
 • Przebudowy dróg gminnych w Czyżowicach i Turzy Śląskiej.

RODO - obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe są przedsiębiorstwa Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej CERTIGOS M.Hawełek, M.Kałuża sp.j i CERTIGOS Engineering sp. z o.o. oraz podmioty CERTIGOS Mateusz Kałuża i CERTECO Marceli Hawełek.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych? 

Napisz do Nas wiadomość, osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych odpowie na przesłaną wiadomość:

 

biuoro@certigos.pl

 

Skąd mamy Państwa dane?

W posiadanie danych osobowych wchodzimy w następujący sposób :

- poprzez kontakt podmiotu zainteresowanego naszymi usługami

- podczas realizacji zadań służbowych na rzecz zleceniodawców

- udostępnienie zbiorów ewidencji gruntów i budynków z państwowych zasobów geodezyjnych

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Nas?

 

Dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów w stopniu koniecznym do wywiązania się z konieczności opracowania dokumentacji projektowych oraz geodezyjnych.  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto przetwarzamy dane również do celów windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz przechowujemy dane dla celów archiwizacyjnych oraz rozliczeniowych

(obowiązki wynikające z przepisów prawa) Po wyrażeniu zgody przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, za wyjątkiem sytuacji kiedy Administrator Danych jest zwolniony z obowiązku informowania o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (dane podmiotów uzyskiwane z rejestrów państwowych w celu realizacji powierzonych zadań).

 

 

Czy istnieje konieczność podawania swoich danych osobowych?

W celu realizacji powierzonych umów konieczne będzie podanie :

- imię i nazwisko

- adres korespondencyjny

- telefon

- NIP – w przypadku firm

- nazwa firmy – w przypadku firm

 

W przypadku braku zgody na podanie powyższych nie będziemy mogli zawrzeć i zrealizować umowy. W przypadku danych wymaganych przepisami prawa możemy wymagać podania innych danych ze względów podatkowych lub rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Dokładamy wszelkich starań aby wszystkie Państwa praw wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 - w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 - w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Państwa dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 - w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 - przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 - Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy:

- organom administracji publicznej w celu realizacji powierzonych zadań (np. w sytuacji kiedy konieczne jest wskazanie właściciela gruntów w sąsiedztwie którego projektowana jest infrastruktura drogowa).

- podmiotom współpracującym przy realizacji umowy/zamówienia (z koniecznością zachowania poufności przekazywanych danych)

- możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom trzecim nie będącym zaangażowanymi w realizację umów/zadań/robót geodezyjnych. Nie przetwarzamy danych do celów marketingowych.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać́ do czasu odwołania Państwa zgody na ich przetwarzanie a także po jej zakończeniu w celach:

 - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 - statystycznych i archiwizacyjnych,

 - maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza EOG. 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie.

 

 

Informujemy, że dla celów realizacji zawartych umów o prace projektowe oraz geodezyjne pozyskujemy dane z rejestrów państwowych na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dane pozyskiwane w ten sposób służą tylko i wyłącznie do realizacji powierzonych zadań, nie są udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem innych, zaangażowanych w dane zadanie podmiotów i organów administracji. Wobec danych pozyskanych w ten sposób do celów realizacji zadań wynikających z PGiK stosuje się Art. 5a. podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne :

1. Organy i podmioty w związku z realizacją zadań określonych w ustawie:

1) wykonują obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, poprzez zamieszczenie informacji o zbieraniu danych osobowych na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej; – 34

2) nie stosują:

a) art. 13 ust. 3, 15 ust. 3 oraz art. 21 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679,

b) art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, jeżeli mogłoby to wpływać na ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą,